Cart 0 x

Защита на личните данни

Обща информация:

www.domofoni-telekom.comизисква от своите клиенти само данните, които са необходими за успешното изпълняване на тяхната поръчка – електронна поща, телефон, адрес, име, данни за фактурата. Данните на клиентите ни се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни в Република България (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относнозащитатана физическите лица и въввръзка с обработването на личнитеданни .

Фирма „Телеком“ ООД, собственик на www.domofoni-telekom.com е регистрирана като администратор на лични данни с Удостоверение №

Ако имате въпроси относно Политиката за защита на Вашите лични данни, моля пишете ни на електронна поща: telecom@mail.bg

 

Идентифициране на дружеството:

 • Наименование: „Телеком“ ООД;
 • Седалище на управление: гр.Варна, ул.“Клокотница“ № 5;
 • Адрес на търговски обект на фирмата: гр.Варна, бул.“Съборни“ 16;
 • Данни за кореспонденция: гр.Варна, бул.“Съборни“ 16, e-mail: telecom@mail.bg тел. 052/611-398 0878/61-51-62;
 • ЕИК: 103221784;
 • Регистрация по закона за ДДС: BG

Какви лични данни се събират:

Ние събираме лични данни, предоставени от клиента, с цел да изпълним неговата поръчка, да доставим избраната от него стока/услуга, да изготвим оферта по негово запитване, да сключим договор за изпълнение на заявена от него услуга, да реализираме оглед или ремонт по заявка и желание на клиента. Ние събираме лични данни, свързани с историята на запитванията, заявките и поръчките на нашите клиенти с цел да сме полезни в бъдещи техни запитвания и поръчки.

В тази връзка данните, които се събират и които клиентът предоставя доброволно и по своя воля се отнася за: име на получателя на стоката/услугата, телефон за връзка с получателя, адрес на доставка на стоката/услугата (личен адрес или адрес на офис на куриерската фирма), електроннапоща, личен адрес при необходимост от посещение за извършване на оглед или ремонтна услуга. Акоклиентътжелае да мубъдеиздадена фактура, то той предоставядопълнителноследнитеданни:

– За издаванена фактура на името на фирма: име на фирма, седалище, имената на МОЛ, имената на получателя, ЕИК, регистрация по ЗДДС-да или не;

– За издаванена фактура на физическо лице – име и адрес на получателя.

«Телеком» не събира, обработва и съхраняваданни за:расов или етническипроизход; политически, философски или религиозни убеждения; членство в синдикални организации; генетичниданни, биометричниданни и данни за здравословнотосъстояние; данни за сексуалния живот или сексулалната ориентация на своитеклиенти!

С каква цел се събиратВашителичниданни:

– За да Ви бъдепредоставена оферта за дадена стока/стоки или услуги;

– За да бъдекоректнодоставенажеланата от Вас стока или услуга по начин и място, указано от Вас;

– За да бъдеосъществен желания от клиента оглед/ремонт, коетоизисква посещение на адреса на клиента;

– За да се сключи Договор за покупка/доставка на стока/стоки и/или услуга/услуги, който договор урежда начина на изпълнение на поръчката Ви и последващигаранционни и извънгаранционни взаимоотношения между «Телеком» и клиента;

– За защита на законнитеинтереси на дветестрани: законосъобразност на покупко-продажбата, за решаване на възникналиспорове и отстраняване на възникнали противоречия по време на покупко-продажбата и последващотогаранционнообслужване;

– За постигане на пълноценна и ефективнакомуникация, включителноосигуряванена информация за търсените от клиента продукти/услуги;

– За наблюдение, управление и администриранена нашия сайт;

– За счетоводни и статистически цели;

– За изпращанена информация за нови продукти и промоции. Въввсеки момент клиентътможе да се откаже от получаването на подобна информация!

Срок на съхранение на данните:

Телеком съхранява предоставените от Вас личнитеданни за различнисрокове, в зависимост от целта на тяхнотопредоставяне, след коетосъщитебиватизтрити/унищожени, освенако нормативен акт не изискватяхнотопо-дългосрочносъхранение.

Данни, предоставени с цел да бъдеизготвена оферта се съхраняват до 3 години, с цел улесняване на бъдещакореспонденция и изпълнение на такапредоставената оферта; Данни, свързани с изпълнение на заявенаПоръчка или Договор се съхраняват за срока на действието на договора, окончателнотоуреждане на финансовите отношения между страните и срока на действие на гаранционнотообслужване по предоставената услуга/стока; Данните, коитосапредоставени за счетоводно-финансови цели и за осъществяване на данъчно-осигурителенконтрол се съхраняват, съгласноуказаните от закона срокове.

На кого предоставямеВашителичниданни:

Въввръзка с изпълнение на нашитедоговорни взаимоотношения или предоставянето на заявените от Вас стоки/услуги, оферти и други, Вашитеданнимогат да бъдатпредоставени на:

– Транспортна/куриерска фирма, която да извършидоставката на заявените от вас стоки;

– Сервизна фирма/монтажна фирма, която да извърши монтажа, ремонта или инсталацията на заявените от Вас стоки/услуги;

– Счетоводна фирма/фирми, извършващисчетоводнотообслужванена фирма «Телеком»;

– Данъчниоргани, правозащитниоргани и другидържавни институции, аконормативнатауредбагоналага.

Права на физически лица:

Като субект на личниданниВиеиматеследните права:

– Право на достъп до събраните за Вас личниданни;

– Право на информираност дали и с каква цел се събират и съхраняватличниданни за него;

– Право на коригиране/допълване/промяна на предоставени от Вас личниданни;

– Право на ограничаване, изтриване или забрана за събиране и съхранение на предоставените от Вас личниданни;

– Можете да се информирате дали се събират и съхраняватличниданни за Вас, катоподадетезапитване на електроннатапоща на дружеството. Също на електроннатапоща на фирмата можете да заявите и Вашето желание същите да бъдатзаличени. Моля, да иматепредвид, че данни, свързани с изпълнение на вече сключен и изпълнен Договор, платежнидокументи и други, свързанисъсзаконосъобразността на сделката и дейността на фирмата, не могат да бъдатзаличавани.

– Право да подадетежалба до КЗЛД:

гр. София, ул.»ИванЕвстатиевГешов» № 15

Уеб сайт: www.cpdp.bg;

E-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

 

Други:

Фирма „Телеком“ не иска да получаваконфиденциална или защитена информация от Вас, чрез този Сайт.Всичкиматериали, информация и другисъобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права.

Работата с личната информация, коятоВие по желание можете да изпратите до «Телеком» с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личнитеданни.

Нямате право да излагате или изпращате от или къмтозиуеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащитезакони.

«Телеком»използваличната информация, с цел да установи по-добревашитенужди и интереси и така да може да випредостави услуги с по-добро качество.В определени случаи ниеизползвамеизпратената от Вас информация, за да випомогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализирамепромоционалниоферти.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

Наличнитепрепратки от този Сайт къмWebсайтовесобственост на трети лица сапредоставениединствено и само за ваше удобство. Акоизползватетезипрепратки, Виещеизлезете от този сайт. «Телеком» не контролиратезисайтове и не поема никакваотговорност за никой от тях или тяхнотосъдържание. По този начин «Телеком» по никакъв начин не налага и не препоръчватезисайтове на трети лица, нитоинформациятапубликувана в тях. При посещението си в някои от тезисайтове, Вие правите товаизцяло на своя отговорност и на свой риск.

www.domofoni-telekom.com използвабисквитки (cookies), за да работиправилно.Бисквитките или Cookies („бисквитки“) са малки файлове с информация, които се запазватвъвВашия интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. В тях се съхранява информация за Вашитеезиковипредпочитания, избраната от Вас валута и т.н. Тази информация е криптирана и не може да бъдепрочетена от никого, включително от нас. Използвайките сайта, Вие се съгласявате с нашата Политика на поверителност.Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че да съдържамаксимално полезна за Вас информация. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметявабисквитки или да изтриетезапаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции следва да използватенастройките на Вашия интернет браузър.Ние не носим отговорност, акоВашият интернет браузър не поддържафункциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметенибисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриетезапаметени вече такива е възможно да се нарушифункциониранетона сайта.

 • Alex (New York) purchase

  15 minutes ago

 • Jony (USA) purchase

  50 minutes ago

 • Anna (Japan) purchase

  55 minutes ago

X